Algemene Voorwaarden

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast Gellick.
Bed & Breakfast Gellick is eigendom van en wordt uitgebaat door:
Mariet Vrancken en Paul Nijsthoven
Dorpsstraat 85, 3620 Lanaken
GSM: +32 4 73 28 88 71
Website: https://www.gellick.com
BE0508.681.460
bbgellick@gmail.com

1. Boekingsvoorwaarden

Deze boekingsvoorwaarden zijn integraal van toepassing op elke boeking van B&B-kamer bij B&B Gellick, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Door het plaatsen van een boeking gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en verklaart u minstens de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en te beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats. Wij verzoeken u om deze voorwaarden en de verblijfsvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens een boeking te plaatsen en de verblijfsvoorwaarden ter kennis te stellen van uw eventuele gasten vóór hun verblijf. U maakt zich sterk dat al uw gasten bij B&B Gellick deze regels strikt zullen naleven.

Boekingen voor beroepsmatige doeleinden (niet-consumenten) worden verzocht van contact op te nemen met de eigenaar voor het afspreken van de boekingsvoorwaarden.

A. Plaatsen van een boeking

U kan een aanvraag voor een verblijf in een kamer van B&B Gellick indienen door het boekingsproces te voltooien op de website https://www.www.gellick.com, een e-mail te sturen via bbgellick@gmail.com of via de contact functionaliteit op de
Facebook pagina. Aanvragen die telefonisch worden gedaan zijn louter informatief en dienen naderhand te worden bevestigd via de website, facebook of per e-mail.

Bij het plaatsen van de boeking dient u het correcte aantal van gasten door te geven, hetgeen nog ten laatste kan worden aangepast uiterlijk de dag van aankomst.

Door het indienen van een aanvraag via de website https://www.gellick.com, en het succesvol doorlopen van het bijhorende boekings- en betalingsproces, wordt de boeking geplaatst en komt de overeenkomst tot stand onder deze voorwaarden (*).

In geval een aanvraag wordt ingediend via e-mail of via de Facebook pagina, zal de overeenkomst pas tot stand komen na de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door ons. Een aanvraag ingediend via e-mail of via de Facebook pagina zal pas door ons kunnen worden verwerkt indien zij alle relevante boekingsinformatie bevat en wordt geplaatst onder deze voorwaarden.

Het plaatsen van een boeking op deze wijze is bindend en houdt betalingsverplichtingen in onder deze voorwaarden.

B. Boekingsbevestiging

Elke boeking wordt door ons bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

Deze boekingsbevestiging bevat alle relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte accommodatie, alsook een kopie van deze voorwaarden.

U bent verantwoordelijk om de juistheid en volledigheid van de gegevens in deze boekingsbevestiging te verifiëren bij ontvangst, en eventuele onvolledigheden of onjuistheden onmiddellijk aan ons te melden. Indien u nalaat van dit te doen, kan u naderhand ons niet aansprakelijk stellen voor enige vergissingen omtrent uw boeking.

C. Betaling van de boeking

De actuele tarieven (incl. BTW) vindt u terug op onze website: https://www.gellick.com en zijn tevens opvraagbaar via telefoon of per e-mail.

In het geval van een boeking via de website dient de betaling voor de verblijfskosten te worden uitgevoerd tijdens het bestellingsproces.

Bij een boeking van een kamer in de B&B Gellick is er geen waarborgsom verschuldigd.

In het geval van een boeking op enig andere wijze (i.e. niet via de website):

Let op, indien het verblijf niet tijdig betaald werd, wordt er geen reservatie genoteerd. Reserveert U een kamer, dan dient de betaling 15 dagen opvoorhand voor de geplande check-in betaald te zijn, door middel van overschrijving of via het automatisch betaalsysteem.

Betaling via overschrijving dient te worden uitgevoerd op het rekeningnummer: BExxxxxxxxxxx met vermelding van naam en datum van het verblijf of, desgevallend, het door de eigenaar aangegeven reservatienummer. Bij betaling via de bank geldt als datum van betaling de dag van creditering op onze bankrekening. Op eenvoudige vraag zal u ons een bewijs van betaling voorleggen.

De extra verblijfsonkosten (evt drank, diner, extra ontbijt, picknick enz) dienen bij vertrek (contant) voldaan te worden.

D. Annulering van de boeking

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit artikel, bent u niet gerechtigd om uw boeking eenzijdig te annuleren. Indien u desalniettemin onverhoopt geen gebruik zou kunnen maken van de door u gemaakte boeking, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (e-mail) in kennis te stellen zodat wij daarvoor de vrijgekomen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden ter beperking van enige schade.

U beschikt over geen wettelijk herroepingsrecht.

Onder voorbehoud van uw volledige naleving van deze voorwaarden (waaronder de uitvoering van een tijdige betaling van alle verschuldigde kosten), verlenen wij u uitzonderlijk een recht om uw boeking eenzijdig te annuleren onder de hierna omschreven voorwaarden:

Een boeking van een kamer in de B&B kunt u alleen annuleren onder de hierna bepaalde voorwaarden en dit per e-mail:

  • Binnen de 48u na reservatie en voor boekingen gemaakt met minstens 14 dagen voor aanvang van uw verblijf: kosteloos.
  • In alle andere gevallen bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
  • Bij een annulering van uw reservering die u met een debet- of kredietkaart heeft geboekt zal u 3% + 5,00 euro van het totaalbedrag moeten laten vallen als administratieve kost.

Het voorgaande doet uiteraard geen afbreuk aan uw recht om een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

denen, dan gelden de normale annulatievoorwaarden (zie hierboven).

E. Aansprakelijkheid

De (hoofd)boeker is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurder of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden.

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van B&B Gellick te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

F: Camera:

Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de B&B is er een camera geinstalleerd waarbij de beelden +/- 2 maanden bewaard worden. Ook bij het aanbellen worden er beelden van de gast gemaakt en opgeslagen en worden 14 dagen bijgehouden.

2. Verblijfsvoorwaarden

Deze verblijfsvoorwaarden zijn integraal van toepassing in B&B Gellick.

Deze verblijfsvoorwaarden kunnen desgevallend worden aangevuld met een huishoudelijk reglement dat raadpleegbaar in het verblijf en/of anderszins geafficheerd wordt.

Indien u niet akkoord gaat met deze verblijfsvoorwaarden, bent u niet gerechtigd om verblijf te nemen in B&B Gellick. U bent slechts gerechtigd in B&B Gellick te verblijven op basis van de overeenkomst tussen ons en de (hoofd)boeker.

Bij een ernstige overtreding en/of herhaaldelijke lichte overtreding van deze verblijfsvoorwaarden, en/of bij beëindiging van onze overeenkomst met de (hoofd)boeker, zijn wij gerechtigd om uw verblijf bij B&B Gellick onmiddellijk te beëindigen zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten, onverminderd ons recht om eventuele schadevergoeding te vorderen.

Algemeen. Tijdens uw verblijf vragen wij aan elke gast om zich te gedragen als goede huisvader en de kamer alsook de verblijfsruimtes met de nodige zorg te behandelen.

Staat van de logies. De uitbater biedt de logies aan in goede staat en de klant aanvaardt het verblijf zoals het zich bevindt, in goed staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform de van toepassing zijnde wetten, koninklijke besluiten en decreten. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 6 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

Bestemming. B&B Gellick is exclusief bestemd voor gastenverblijf en voor private bewoning van korte duur, waarbij de gebruiker er nooit zijn domicilie kan vestigen en van deze logies nooit zijn hoofdverblijfplaats kan maken. Een wijziging aan de bestemming is niet toegestaan.

Check-in tijd. B&B Gellick is ter beschikking vanaf 17u00, de dag van aankomst. Indien uw aankomstuur afwijkt van 17u00 dient u ons tijdig te verwittigen.

Check-out tijd. B&B Gellick dient op de laatste dag van het verblijf te worden verlaten voor 11u00. Een verlengd verblijf of latere checkout is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en mits voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de eigenaar. Bij voortijdig vertrek vindt nooit restitutie plaats.

Ontbijt. Het ontbijt is niet inbegrepen in de prijs voor de overnachting van B&B Gellick maar kan als extra worden
geserveerd voor een meerprijs.

Bijkomende gasten. Bij een niet-volledige bezetting zijn extra personen slechts welkom mits voorafgaand overleg met de eigenaar. Extra personen die buiten medeweten van de gastvrouw komen logeren, zijn niet toegestaan. Het is niet toegelaten om andere bezoekers toegang te laten verschaffen tot de B&B.

Geen huisdieren toegelaten. Huisdieren worden niet toegelaten in B&B Gellick. Indien er vastgesteld wordt dat huisdieren aanwezig (geweest) zijn, zijn wij gerechtigd om uw verblijf bij B&B Gellick onmiddellijk te beëindigen zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten, onverminderd ons recht om eventuele schadevergoeding te vorderen.

Maximum aantal personen. Tenzij anders bepaald in een huishoudelijk reglement, mogen er
maximaal 6 personen B&B Gellick verblijven. Dit aantal mag niet overschreden worden. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams Gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering. Het respecteren van de bepalingen van dit artikel wordt als een essentiële verplichting beschouwd voor de gasten. Nietnaleving hiervan kan aanleiding geven tot de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.

Overlast. De gehuurde kamer in B&B Gellick dient door de gasten met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

  • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen. Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen. De bewoners dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaai- of andere overlast veroorzaakt aan de omwonenden.
  • Het meubilair mag niet worden verplaatst.
  • Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken onze haardvuur en/of tuin.
  • Het is verboden B&B Gellick te gebruiken om feesten, fuiven (of vrijgezellenavonden) te organiseren.

Het respecteren van de bepalingen van dit artikel wordt als een essentiële verplichting beschouwd voor de huurder en zijn gasten. Niet-naleving hiervan kan aanleiding geven tot de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.

Roken. Het is verboden te roken in de gehele woning. Bij een interventie door de brandweer omdat de brandcentrale reageert op rook, zullen de kosten op de gast verhaald worden. Roken kan enkel buiten waarbij de peuken in de daarvoor voorziene asbak te deponeren. Het is tevens niet toegestaan peuken in het gras of op het domein te werpen.

Toegang. De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens jullie verblijf door middel van de geleverde batch bij aankomst. Deze batch dient u strikt persoonlijk te gebruiken en mag onder geen beding worden doorgeven aan derden. Elke toegang tot de accommodatie via deze batch valt onder de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker. Bij verlies is de hoofdboeker een schade verschuldigd van 100,00 euro.

Terrassen/Wijngaard Er is voldoende ruimte op het terras voor de gasten alsook in de achtertuin.
Wij zijn, zoals u, erg gehecht aan privacy. Daarom respecteren we die van u en vragen we dan ook om een bezoek aan de wijngaard aan te vragen bij de gastvrouw, die haar toelating aldan niet verleend.

Parking. Er is plaats voor 3 à 4 wagens op de parking die exclusief zijn toegewezen aan de
huurders van de kamers van B&B Gellick en kunnen worden gebruikt op basis van het principe ‘first come, first serve’. Wagens van niet-huurders kunnen worden verwijderd van het terrein.

Verlaten van de kamer. Indien u tijdens uw verblijf de kamer verlaat of uit-checkt, gelieve alle lichten te doven, de ramen evenals de deuren te sluiten. We zorgen samen met u dankzij voor een beheersbaar energieverbruik voor klimaat en milieu. Bij het niet respecteren van het vertrekuur, zal 50 euro per begonnen halfuur aangerekend worden. Deze maatregel is noodzakelijk om de kamer op tijdig klaar te maken voor de volgende gasten.

Linnengoed. Bij het in gebruik nemen van de kamer zijn de bedden steeds opgemaakt. De gast dient linnengoed op de bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken. Bij einde van zijn verblijf mogen de bedden open blijven liggen. Het badlinnen dient enkel voor gebruik in de badkamer. U legt het gebruikte badlinnen samen in de linnenmand.

Nazichten door de eigenaar. Als eigenaar kunnen wij op ieder ogenblik de kamers van de B&B betreden om nazicht te doen van inrichting, verwarming, onderhoud, ventilatie, airco e.d. en dit zonder de toestemming van de gast doch waar
mogelijk met voorafgaandelijke kennisgeving teneinde uw privacy te respecteren.

Ecologische voetafdruk / energieverbruik door verlichting, water, verwarming of airco uit te schakelen. Wij veronderstellen dat u als gast rekening houdt met uw electriciteitsverbruik, doof lichten indien u de ruimte verlaat, sluit ramen indien airco of verwarming in werking zijn. Airco kan slechts in de warme zomerdagen ethisch verantwoord aangezet worden.

Wat het waterverbruik betreft, wil ik jullie op het hart drukken dat onze planeet nu reeds aan het uitdrogen is. Denk aan de vele mensen die ver hun water moet halen.Vandaar de vraag om het water op een rationele manier te gebruiken en enkel optimaal in te zetten. Zo dragen wij ook een steentje bij aan de klimaatverandering.

Beschadigingen en terugbetaling van de waarborg. Signaleer eventuele onvolkomenheden direct aan het begin van uw verblijf aan de gastvrouw, zodat u aan het eind van het verblijf niet aansprakelijk gesteld wordt. Meld eventuele schade op het eind van het verblijf, zodat de gastvrouw de kamer voor de volgende gasten in orde kan brengen.

In geval van beschadigingen of andere ongelukken dient u dit onmiddellijk aan de gastvrouw te melden en kan u gehouden worden tot de schadeloosstelling ervan. Waar mogelijk zullen wij pogen een oplossing te vinden die door beide partijen kan worden aanvaard. Beschadigingen kunnen op elk moment van het verblijf worden vastgesteld door de gastvrouw en tot bij de schoonmaak na vertrek. Wanneer de kamer gesloten moet worden om deze reden van beschadiging, behouden wij ons het recht om bovenop de herstelkosten ook een schadevergoeding van 150 euro per dag te innen om inkomstenverlies te compenseren.

3. Klachten

Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel. Tel. 02 504030. Toerisme Vlaanderen (www.toerismevlaanderen.be) is de bevoegde instantie die ons de vergunning voor het uitbaten van de B&B heeft toegekend en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van een B&B en waarbij U de rechtsmiddelen vindt die algemeen voorhanden zijn bij eventuele geschillen waar u als toerist een klacht kan indienen.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de boekingsvoorwaarden en verblijfsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Onverminderd uw mogelijkheid om een klacht in te dienen, dienen alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Tongeren.

5. Wijziging van de voorwaarden

De eigenaar kan deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. U wordt daarom verzocht van deze voorwaarden regelmatig opnieuw te consulteren op deze website. De gewijzigde huurvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging.

Deze voorwaarden werden het laatst aangepast op 11.04.2023.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in B&B Gellick.